Algemene voorwaarden Babymassage Drachten

Referentienummer: BMD/LGE/001
Datum: 1 januari 2013

1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Babymassage Drachten: Babymassage Drachten, gevestigd aan de Winterkoninkjestraat 35 te Drachten, gebruiker van deze voorwaarden.
1.2 Babymassage Drachten verzorgt een cursus babymassage.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de cursisten aan de cursussen van Babymassage Drachten.
1.4 De gehele cursus wordt uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Babymassage Drachten schriftelijk is bevestigd.
1.5 De cursist verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van Babymassage Drachten.
1.6 Babymassage Drachten verleent geen medische massages, alleen massages ter ontspanning.
1.7 Babymassage Drachten behoudt het recht voor een cursist van deelname of behandeling uit te sluiten.

2 Betaling
2.1 Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door Babymassage Drachten en vermeld op de website www.babymassagedrachten.nl.
2.2 Inschrijving volgt na ontvangst cursusgeld op bankrekeningnummer 363933913 t.a.v. LC Gerritsen Babymassage Drachten te Drachten. Betaling is tevens garantie voor een plek in de cursus, e.e.a zoals vermeld is onder punt 3 Inschrijving
2.3 Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk zeven dagen na de factuurdatum, dan wel zeven dagen voor aanvang van de cursus bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Babymassage Drachten.
2.4 Indien de cursist de factuur niet binnen de onder 2.3 van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, zal de aanmelding niet worden omgezet in een inschrijving.
2.5 Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de cursist aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

3 Inschrijving
3.1 De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.2 Alleen ingeschreven cursisten mogen deelnemen aan de cursus.
3.3 Deelname aan een cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.
3.4 Indien een cursus volgeboekt is, kan de cursist ingeschreven worden op de eerst volgende cursus.

4 Annulering
4.1 Indien, door redenen van overmacht aan de kant van Babymassage Drachten, de cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, is Babymassage Drachten gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen alsook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs.
4.2 Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
4.3 Annulering door overmacht is mogelijk, dit dient aangetoond te worden. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld dient als inschrijving voor de cursus op de nieuwe datum.
4.4 Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist teruggestort worden.
4.5 Bij ontbinding binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens bij het voortijdig beëindigen van de cursus door de cursist.
4.6 Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Indien blijkt dat het niet verstandig is de cursus voort te zetten ten behoeve van de baby of het kind, zal in overleg een privé les worden aangeboden. Echter restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico. Noch Babymassage Drachten, noch de betreffende cursusleidster, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade aan cursist of baby, waaronder ook begrepen eventuele gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, lichamelijk letsel, verlies van orders, winstderving en dergelijke.
5.2 Een eventuele aansprakelijkheid van Babymassage Drachten en van de personen voor wie Babymassage Drachten krachtens de wet aansprakelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voorvloeit.
5.3 Babymassage Drachten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens de cursist verstrekte gegevens. De aansprakelijkheid van de Babymassage Drachten, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

6 Aanmelden
6.1 Aanmelden voor een cursus geschiedt via de website www.Babymassagedrachten.nl, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of mondeling, onder vermelding van de gewenste cursus en cursusdata.
6.2 Babymassage Drachten dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de aanmelder en/of deelnemende baby.
6.3 Babymassage Drachten behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een cursus af te wijzen.

7 Ongewenst gedrag
7.1 Bij ongewenst gedrag is Babymassage Drachten gerechtigd de cursus direct stop te zetten, zonder terugbetaling van het cursusgeld.
7.2 Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: discriminatie, excessief gebruik van alcohol of drugs, (dreiging) met geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren, of seksuele intimidatie verstaan.

8 Disclamer website en privacy
8.1 Op de website, welke geregistreerd is door Babymassage Drachten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
8.2 De informatie op deze website betreft algemene informatie, de informatie is niet bedoeld als een advies of ter vervanging van een advies.
8.3 Ondanks het feit dat Babymassage Drachten alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Babymassage Drachten niet instaan voor de juistheid de volledige en de actualiteit van de geboden informatie.

Slotbepaling
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Babymassage Drachten.

Baby massage Drachten © 2013 - algemene voorwaarden
Ontwerp website: Kreaasje